گفتم :

 

خدایا ! همنشینم باش .

 

گفت :

 

من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند .

 

گفتم :

 

چه آسان به دست می آیی .

 

گفت :

 

پس ساده از دستم مده ...