سالهاست که اتاق تنهایی من در زیر خاک خفته است ،

 

من سالهاست که تنهایم ،

 

سالهاست که من زنده ی زندگی را معنی نکردم ...

 

من سالهاست که مرده ام ،

 

سالهاست چه هستم ؟!

 

شاید سالها باید به دنبال نامم بگردم ...