مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که

 

آبنباتش را به دریا انداخت تا

 

آب شیرین شود ...