زندگی وقتی گواراست که

 

        امیدی در آینده ی آن باشد .