دنیا دو روز است ...

 

یک روز با تو ،

 

یک روز بر علیه تو ،

 

روزی که با تو ست مغرور نشو ،

 

و روزی که بر علیه توست مأیوس نشو ... .