هر روز شیطان لعنتی

 

خط های ذهن مرا اشغال می کند ؛

 

هر بار با شماره های غلط زنگ می زند ،

 

آن وقت ؛

 

من اشتباه می کنم و او ،

 

با اشتباه های دلم حال می کند .

 

دیروز یک فرشته به من گفت :

 

تو گوشی دل خود را کج گذاشته ای ،

 

آن گاه که خداوند به تو زنگ می زند ،

 

آخر چرا بر نداشتی ؟!

 

امروز پاره است آن سیم ها که دلم را

 

تا آسمان مخابره کرد ،

 

اما

 

بامن تماس بگیر خدایا !

 

حتی هزار بار ،

 

وقتی که نیستم ،

 

لطفاً پیغام خود را

 

روی پیغام گیر بگذار ،

 

خدایا ...