برای تکراراشتباهات به دنیا نیامده اید .

 

یادتان باشد ، گره تنهایی به دست خودتان باز می شود .

 

یادم باشد :

 

حرفی نزنم که دلی بلرزد و

 

خطی ننویسم که کسی را آزار دهد .

 

یادم باشد :

 

که روز و روزگاری خوش است و

 

تنها دل من است که دل نیست .

 

یادم باشد :

 

جواب کینه را با کم تر از مهر و

 

جواب دو رنگی را با کم تر از صداقت ندهم .

 

یادم باشد :

 

باید در برابر فریاد ها سکوت کنم و

 

برای سیاهی ها نور بپاشم .

 

یادم باشد :

 

از چشمه ، درس خروشیدن و

 

از آسمان ، درس پاک زیستن .

 

یادم باشد :

 

سنگ خیلی تنهاست ،

 

باید با او هم لطیف رفتار کنم ،

 

مبادا دل تنگش بشکند .

 

یادم باشد :

 

برای درس گرفتن و درس دادن

 

به دنیا آمده ام ،

 

نه برای تکرار اشتباهات گذشته !

 

یادم باشد :

 

هرگاه ارزش زندگی یادم رفت ،

 

در چشمان حیوان بی زبانی که

 

به سوی قربانگاه می رود ، زل بزنم

 

تا به مفهوم بودن پی ببرم .

 

یادم باشد :

 

با گوش سپردن به  آواز شبانه ی دورگردی که ،

 

از سازش عشق می بارد ،

 

به اسرار عشق پی برده و زنده شد !

 

یادم باشد :

 

گره تنهایی و دل تنگی هر کس ،

 

فقط به دست خودش باز می شود .

 

یادم باشد :

 

هیچ گاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم ،

 

تا تنها نمانم .

 

و یادم باشد :

 

هیچ گاه از راستی نهراسم .