HAPPY

VALENTINE

می دونستید :

در ایران باستان ، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد ، که از بیست

قرن پیش از میلاد ، روزی موسوم به روز عشق بوده‌است. در تقویم ایرانی

دقیقا مصادف است با ۵ اسفند که در گاهشماری کنونی برابر است با ۲۹ بهمن ، یعنی تنها ۳ روز پس از روز والنتاین .این روز سپندارمذگان یا

«اسفندارمذگان» نام داشته‌است . سپندارمذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است ، که هر دو در کنار هم معنا پیدا می‌کردند . در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می‌دادند . مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده ، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می‌کردند . اخیرا گروهی از دوستداران فرهنگ ایرانی پیشنهاد کرده‌اند که به منظور حفظ فرهنگ ایرانی سپندارمذگان بجای والنتاین به عنوان روز عشق گرامی داشته شود .