در فرهنگ های مختلف ، معانی مختلفی برای گل ها ذکر شده که ؛ 

 

مجموعه ای را به نقل از چند دایرة المعارف ذکر می کنم :

 

- رز صورتی روشن : عشق پنهانی .

 

- رز سرخ با سایه های تیره : عشق و شرم .

 

- داوودی قرمز : هم معنی رز قرمز است ؛

و اگر همراه رگه های قرمز باشد پیامی از عشق واقعی دارد .

 

- مینا : بی گناهی و سادگی عاشقانه .

 

- گل هرگز فراموشم نکن : عشق واقعی ، دوستی و وفاداری .

 

- نیلوفر آبی : عشق از دست رفته .

 

- لیلیوم : عشق خالص و خوشحالی .

 

- مورد : عشق و ازدواج .

 

- بنفشه ی رنگی : سمبل عشق و خاطرات عاشقانه .

 

- گل لاله : نماد عشق در ایران قدیم .

 

- مینا : گل عشق .

 

- میخک : عشق و دوستی .

 

- گل صد تومانی : عشق الهی .

 

- سوسن سفید : پاکدامنی .