از عارفی پرسیدم:

روی نگین انگشترم چه حک کنم که وقتی شاد شدم به آن بنگرم و وقتی غمگین شدم به آن نظر کنم؟

گفت حک کن:

"می­ گذرد"