گفتم:

خدایا از همه دلگیرم.

گفت:

حتی از من؟

گفتم:

خدایا دلم را ربودند.

گفت:

پیش از من؟

گفتم:

خدایا چه­ قدر دوری!

گفت:

تو یا من؟

گفتم:

خدایا تنهاترینم.

گفت:

پس من؟

گفتم:

خدایا کمک خواستم!

گفت:

از غیر من؟

گفتم:

خدایا دوستت دارم!

گفت:بیش از من؟!