آموخته ام که:

 زیر پوست سخت
همه افراد کسی وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.

آموخته ام که:

خدا همه چیز را در یک روز نیافرید، پس من چگونه می توانم
همه چیز را در یک روز بدست آورم.

آموخته ام که:

چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام که:

وقتی با کسی روبرو می شویم، انتظار لبخندی از سوی ما
دارد.

آموخته ام که:

لبخند ارزان ترین راهی است که می توان با آن نگاه را
وسعت بخشید.

آموخته ام که:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

آموخته ام که:

به چیزی که دل ندارد، نباید دل بست .

آموخته ام که:

خوشبختی جستن آن است، نه پیدا کردن آن.

و آموخته ام که:

قطره دریاست، اگر با دریاست .

و آموخته ام که:

عشق، مهربانی، گذشت، صداقت و بلند نظری خصلت انسانهای
انسان است...