این گونه زندگی کن :

 

شاد اما دل سوز ،

 

ساده اما زیبا ،

 

مسمّم اما بی خیال ،

 

متواضع اما سر بلند ،

 

مهربان اما جدّی ،

 

سبز اما بی ریا ،

 

و ؛

 

عاشق اما عاقل .