دیگران را ببخش

 

                     نه به این خاطر که

 

                                          لیاقت بخشش را دارند

 

به این خاطر که :                  

 

     تو خودت

 

                                        لیاقت آرامش را داری ...