تو اگر در تپش باد خدا را دیدی

 

همتی کن و بگو

 

ماهی ها حوضشان بی آب است .