اگر یه روز شاد بودی ،

 

آرام بخند تا :

 

    گریه بیدار نشه ؛

 

و اگر یه روز غمگین بودی ،

 

آروم گریه کن تا :

 

شادی نا امید نشه .