... سلام ...

... آری ! آغاز دوست داشتن است ، گرچه پايان راه ناپيداست ، من به پايان راه نينديشم ، که همين دوست داشتن زيباست

دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 89
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
مرداد 86
1 پست