... سلام ...

... آری ! آغاز دوست داشتن است ، گرچه پايان راه ناپيداست ، من به پايان راه نينديشم ، که همين دوست داشتن زيباست

دی 91
3 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 89
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
8 پست
مرداد 86
7 پست